Huisreglement Paasvuur Dortherhoek

1.      Brandbeveiliging

1.1. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand,
waarschuw onmiddellijk de organisatie en begeef u rustig naar de
dichtstbijzijnde uitgang.

2.     Eigendommen

2.1. Het is verboden eigendommen van de organisatie
mee te nemen buiten het festival terrein; hieronder vallen ook restanten van
voedsel en dranken. Het is verboden om, zonder toestemming van de organisatie,
flyers / posters /stickers en dergelijke binnen en rondom het festivalterrein
te verspreiden en/of aan te brengen. Bij constatering van bovenstaande en bij
beschadiging van eigendommen van de organisatie, bent u aansprakelijk voor de
reparatie- en/of vervangingskosten.

3.     Handel in goederen

3.1. Het is verboden in en rond het festivalterrein
goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Indien u zich
hieraan schuldig maakt, is de organisatie genoodzaakt u over te dragen aan de
politie.

4.     Klachten

4.1. Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft,
kunt u deze bij de organisatie melden. Klachten dient u altijd na het ontstaan
daarvan te melden, bij gebreke vervalt uw klachtenrecht.

5.     Ongewenste intimiteiten

5.1. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
Indien u zich hier aan schuldig maakt, is de organisatie genoodzaakt u over te
dragen aan de politie.

6.     Gedrag

6.1. Uitingen van racistische/discriminerende aard
worden niet toegestaan.

7.     Wapens

7.1. Het gebruiken of in het bezit hebben van
enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij het aantreffen hiervan volgt
automatisch aanhouding en overdracht aan de politie. Een dergelijke maatregel
wordt gevolgd door een toegangsontzegging voor de rest van het evenement.

8.     Samenscholing

8.1. De organisatie behoudt het voorrecht bij
vermoedens van samenscholing, waarbij gevaar, en/ of overlast aan derden wordt
veroorzaakt, de samenscholers onmiddellijk de toegang tot het evenement terrein
te ontzeggen.

9.     Verdovende middelen

9.1. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich
hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.  Bij het verhandelen van verdovende middelen
wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.

9.2. Als blijkt dat een bezoeker overmatig drugs
en/of alcohol heeft gebruikt, zal de toegang aan deze persoon direct worden
ontzegd.

10.  Fouilleren

10.1.Bij de entree van het
evenement terrein, maar ook binnen op het terrein, kan zich de mogelijkheid
voordoen dat u zich moet onderwerpen aan een controle/visitatie. Deze controle
is ingesteld om iedereen in verband met algemene veiligheid te beschermen.

11.  Gehoorbeschadiging

11.1.Harde muziek kan
gehoorbeschadiging veroorzaken, de organisatie is hier in geen geval
verantwoordelijk voor.

12.  Consumpties

12.1.Het is verboden zelf
meegebrachte eten en drinken mee te nemen dan wel te nuttigen op het evenement
terrein.

U bent verplicht zich aan deze regels te houden, overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden vermeld, daarnaast wordt ook met onmiddellijke ingang de toegang tot het evenement ontzegd.

Website van de buurtvereniging "Dortherhook"