Privacybeleid Buurtvereniging Dortherhoek

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Buurtvereniging Dortherhoek verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van Buurtvereniging Dortherhoek, of om een andere reden persoonsgegevens aan Buurtvereniging Dortherhoek verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van de Buurtvereniging Dortherhoek. Deze functionaris is bereikbaar via buurtverenigingdortherhoek@gmail.com.

 1. Welke gegevens verwerkt Buurtvereniging Dortherhoek en voor welk doel

2.1 in het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens van de leden en hun huisgenoten verwerkt:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adres
 3. Telefoonnummer
 4. Email
 5. Geboortedatum
 6. Geslacht
 7. Betaalwijze (contact of via de bank)
 8. IBAN
 9. Ingangsdatum lidmaatschap
 10. Interesse in vrijwilligerstaken
 11. Publicaties en/of foto’s van aktiviteiten

2.2 de Buurtvereniging Dortherhoek verwerkt in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Je geslacht, naam, adres, telefoonnummer en email adres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
 2. Je geslacht, naam, adres, telefoonnummer en email adres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over georganiseerde aktiviteiten.
 3. Je naam, betaalwijze en IBAN wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.
 4. Interesse in vrijwilligerstaken wordt gebruikt om je inzet als vrijwilliger voor Buurtvereniging Dortherhoek mogelijk te maken.
 5. Je naam, adres, telefoonnummer, email adres en ingangsdatum lidmaatschap wordt uiterlijk tot 1 jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Buurtvereniging Dortherhoek en om contact te leggen.
 6. Je naam, adres, telefoonnummer en email adres wordt gebruikt om je periodiek de nieuwsbrief met informatie over aktiviteiten van Buurtvereniging Dortherhoek en andere interessante informatie toe te sturen.
 7. Je publicaties en/of foto’s van aktiviteiten worden gebruikt op de website en social media accounts van de Buurtvereniging Dortherhoek.

2.3 de Buurtvereniging Dortherhoek kan de persoonsgegevens delen met een gegevensverwerker, bijvoorbeeld de adresgegevens, voor het verzenden van informatie. Een volledige lijst van gegevensverwerkers is verkrijgbaar via de secretaris.

2.4 de Buurtvereniging Dortherhoek zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

 1. Bewaartermijnen

3.1 De Buurtvereniging Dortherhoek verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal 1 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de Buurtvereniging Dortherhoek de persoonsgegevens vernietigen.

 1. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Buurtvereniging Dortherhoek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

5.1 Via het secretariaat kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Buurtvereniging Dortherhoek zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je in ieder geval binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het vervolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Buurtvereniging Dortherhoek je verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat. De Buurtvereniging Dortherhoek zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen 1 maand,  in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de Buurtvereniging Dortherhoek je hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Buurtvereniging Dortherhoek je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan het secretariaat.

 1. Wijzigingen

6.1 Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Website van de buurtvereniging "Dortherhook"